Sylwetka kandydata

Reprezentowana dyscyplina naukowa:

 • inżynieria mechaniczna (budowa i eksploatacja maszyn),
 • inżynieria chemiczna (inżynieria chemiczna),
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (energetyka).

Awans naukowy:

 • dr inż. – Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska – 2004 r.)
 • dr hab. inż. – Budowa i eksploatacja maszyn, specjalności: Aparatura procesowa, Hydrodynamika (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska – 2014 r.)

Aktywność naukowa:

 • Członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach,
 • Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych i Płynów Nienewtonowskich Sekcji Mechaniki Płynów Polskiej Akademii Nauk,
 • Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Autor bądź współautor ponad 75 publikacji naukowych, w tym 1 podręcznika akademickiego, 2 monografii i 3 skryptów oraz 45 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych,
 • Recenzent w: Springer, Technical Transactions Mechanics, Journal Crop Protection, Journal of Aerosol Science, Chemical Engineering & Processing, Environmental and Earth Studies, Logistyka, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Techniki transportu szynowego, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe,
 • Promotor i recenzent około 80 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, promotor 1 doktoranta,
 • Sekretarz lub członek 2 komisji habilitacyjnych oraz recenzent w 1 przewodzie doktorskim,
 • Koordynator 6 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Główny wykonawca 6 projektów badawczych, wykonawca 3 prac badawczo-usługowych,
 • Stypendysta projektu „Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej – AKROPOL” 2009r. – kurs pedagogiczny dla nauczycieli Uczelni wyższych,
 • Członek komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji,
 • Zainteresowania badawcze i naukowe kandydata koncentrują się w czterech obszarach:
  • badania nad przepływami wielofazowymi, obejmujące poszukiwanie zakresów występowania poszczególnych form przepływu, modelowanie przepływów dwufazowych w kanałach o różnej geometrii i konfiguracji z wykorzystaniem czynników modelowych i rzeczywistych;
  • prace nad wykorzystaniem przepływu wielofazowego w aparaturze procesowej;
  • poznanie i opis procesów cieplno-przepływowych zachodzących przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz bardzo lepka;
  • opracowanie metod pomiarowych dla procesów przebiegających w układach gaz-ciecz.

Aktywność organizacyjna:

 • Współpraca z zarządem województwa opolskiego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Mechanicznego 2012-2019, Członek Rady Wydziału Mechanicznego 2008-2019,
 • Członek Grupy Sterującej funkcjonującej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 2012-2015,
 • „Człowiek innowacji” Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny 2009-2010,
 • Członek Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów w kadencji 2016-2020,
 • Udział w następujących szkoleniach (2012-2019):
  • „Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Politechniki Opolskiej”,
  • „Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym”,
  • „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkołach wyższych”,
  • „Dyscypliny finansów publicznych i procedur przetargowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych”,
  • „Praca zespołowa i zarządzanie zasobami ludzkimi”,
  • „Zarządzanie procesem dydaktycznym w aspekcie nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”,
  • „Zasady systemu ECTS i jego stosowanie w świetle nowych rozporządzeń”,
  • „Systemy zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej”,
  • „Zarządzanie jakością”.

Aktywność dydaktyczna:

 • Członek Uczelnianej Rady ds. jakości kształcenia 2013-2019,
 • Członek Komisji Senatu Politechniki Opolskiej do spraw dydaktycznych i studenckich 2013-2019,
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia 2013-2019,
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2013-2019,
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się dla kierunków: Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika 2015-2019,
 • Pełnomocnik Rektora ds. restrukturyzacji studiów niestacjonarnych 2017-2018,
 • Przewodniczenie i nadzór nad pracami Zespołów dydaktycznych ds. programów studiów na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Energetyka, Inżynieria środowiska, Inżynieria chemiczna i procesowa, Transport, Lotnictwo i kosmonautyka, Wzornictwo przemysłowe 2012-2019,
 • Realizacja zajęć ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, tj. wykłady, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne, projekty, prace przejściowe i seminaria. Wykłady z przedmiotów: Technologie i urządzenia przemysłowe, Wybrane techniki procesowe, Metody numeryczne i komputerowe wspomaganie projektowania, Konstrukcja i technologia wytwarzania aparatury, Procesy inżynierii środowiska, Komputerowe wspomaganie projektowania, Inżynieria procesowa, Aparatura przemysłowa, Budowa i eksploatacja aparatury przemysłowej, Maszyny i urządzenia przemysłowe, Maszyny i urządzenia cieplne (1998-2019),
 • Zajęcia na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska, Mechatronika, Energetyka, Transport, Przemysłowe Technologie Informatyczne oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Do roku 2012 uczestniczył także w realizacji procesu dydaktycznego na kierunkach: Technika Rolnicza i Leśna oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (1998-2019),
 • Prowadzenie wykładu w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2018r.,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2013r.,
 • Brązowy Medal za Długoletnią służbę, 2013r.,
 • 5 nagród indywidualnych i zespołowych Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.